Burza rybiček - GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů

Při provozu webového portálu a výstavní prodejní akce Burza rybiček, dochází ze strany společnosti Smart Green s.r.o., Chmelická 1338, 190 16, Praha - Újezd nad Lesy, IČ:02481910 (dále jen „Smart Green s.r.o.“) jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Návštěvníků/Prodejců/Vystavovatelů (i potencionálních) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek společnosti Smart Green s.r.o..

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, Vaše osobní údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a plně respektujeme vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Společnost Smart Green s.r.o. osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů. 

Účel zpracování osobních údajů.
Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů je umožnění využívání Portálu (webových stránek) a jeho funkcí subjekty údajů, zajištění provozu, rozvoje a bezpečnosti Portálu a poskytování informací subjektům údajů o prováděném zpracování osobních údajů. Dále pak pro poskytování služeb a plnění smlouvy, vedení účetnictví, k marketigovým účelům, k zasílání obchodních sdělení.
 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování (pokud je tento údaj poskytnut), telefonní číslo, emailová adresa, přihlašovací údaje pro přístup na Portál a údaje shromážděné či generované při využívání Portálu subjektem údajů;

b) nad rámec osobních údajů uvedených pod bodem (a) jsou dále zpracovávány osobní údaje nezbytné pro zpřístupnění funkcí Portálu, které subjekt údajů využívá; o konkrétním rozsahu takto zpracovávaných údajů je subjektu údajů informován vždy při prvním přístupu k příslušné funkci Portálu; pro odstranění pochybností platí, že tyto údaje jsou zpracovávány pouze za předpokladu zpřístupnění konkrétní funkce Portálu na žádost subjektu údajů.

Cookies - při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu.

Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného subjektu údajů. 

Další informace o zpracování osobních údajů:
a) Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě. Zpracovávané osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování

Subjekt údajů je oprávněn ukončit zpracování svých osobních údajů formou ukončení registrace na Portálu v souladu s těmito Podmínkami.

Po ukončení registrace na Portálu mohou být osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po dobu 1 měsíce za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Smart Green s.r.o., příjemce osobních údajů, subjektů údajů nebo jiné dotčené osoby, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Ukončení zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli v průběhu trvání registrace na Portále požádat společnost Smart Green s.r.o. o ukončení zpracování jeho osobních údajů. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy: poradatele@burzarybicek.cz

Návštěvník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely, a to písemně. Společnost Smart Green s.r.o. je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy: poradatele@burzarybicek.czBurza Rybiček ©

www.burzarybicek.cz
poradatele@burzarybicek.cz
YouTube chanel
Burza rybiček
Facebook
Burza rybiček
Instagram
Burza rybiček
Burza rybiček on-line