Burza rybiček - Provozní řád

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu.


Cookies seting
Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

 

Nutné soubory cookie

Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

 

 

 

 

 
 

Provozní řád

Provozní řád Burzy rybiček

Pořadatelem je Smart Green s.r.o. Chmelická 1338, 190 16, Praha - Újezd nad Lesy, IČ 02481910.

Burza rybiček je považována za veřejné vystoupení zvířat, sloužící k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování rostlin, akvarijních a terarijních živočichů, přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury. 

Každý, kdo nabízí k výstavě, výměně či prodeji rostliny, akvarijní a terarijní živočichy, přírodniny, chovatelské a pěstitelské potřeby, odbornou literaturu, je povinen si pronajmout prodejní/výstavní místo. Mimo tato místa není prodej, výstava nebo směna možná.

Pronájem prodejního místa lze objednat prostřednictvím formuláře na internetových stránkách, osobně nebo emailem. Řádně vyplněný a odeslaný formulář nebo email obsahující všechny potřebné údaje se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.burzarybicek.cz. Potvrzení registrace a odeslání potvrzení o přidělení prodejního místa ze strany pořadatele se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace a určení prodejního místa ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy. Registrace je ze strany pořadatele potvrzena automaticky, teprve následně dochází k potvrzení rezervace a určení prodejního místa.

Dojde-li  ke změně prodejce/vystavovatel na prodejním místě, je povinen původní prodejce/vystavovatel informovat pořadatele a nechat si změnu písemně odsouhlasit pořadatelem. V opačném případě nese veškerou odpovědnost v případě sankcí nebo způsobených škod. Zároveň tímto není dotčeno ustanovení práva pořadatele, který si vyhrazuje právo odmítnout účast prodejce.

Převzetí rezervovaných míst probíhá od 6:30 do 8:00 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto ze strany pořadatele jinému zájemci.

Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast prodejce na jednotlivé akci nebo prodejci zakázat účast trvale až do odvolání.

Prodejce se zavazuje plnit veškeré platné právní předpisy a tento provozní řád v souvislosti s nabízením a prodejem zboží na akci. Pořadatel neodpovídá za prodej či jiné nabízení zboží ze strany jednotlivých prodejců, jakož i za povahu, charakter či původ prodávaného zboží. Prodejce se zavazuje po vyzvání pořadatele doložit původ a charakter prodávaného zboží.

Výměna, výstava a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených „Řádem ochrany zvířat“, § 8 zák.č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání a dále podle pravidel Welfare a ochrana zvířat. Všechny tyo dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách pořadatele https://www.burzarybicek.cz

Prodej nebezpečných zvířat je možný výhradně na místě k tomu určenému. Prodejci prodávající takováto zvířata jsou povinni zachovávat veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví účastníků akce.

Každý, kdo na akci prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.

Všichni účastníci burzy jsou zodpovědní za škodu na majetku, kterou svým chováním způsobí. Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, je majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pořadatele. Účastník, který zavinil únik živočicha, je povinen uhradit veškeré náklady za jeho odchyt nebo deratizaci.

Všichni účastníci burzy se zavazují dodržovat dobré mravy, vycházet s ostatními účastníky akce a dbát dobrého jména akce.

Veterinární přejímka zvířat probíhá v čase od 7:00 do 8:30, všechna zvířata musí být připravena k přejímce nejpozději v 8:00 nedojdeli k dohodě s pořadatelem na stanovení individuální veterinární přejímky. Zvířata, která neprojdou veterinární přejímkou nesmí být vystavována, prodávaná nebo směňována. Pořadatel má právo, kdykoli v průběhu akce ukončit vystavování nebo prodej zvířete u kterého byl zjištěn nedostatek nebo podmínky pro jeho vytavování nebo prodej mohou ohrozit jeho zdravotní stav.

Akvaristická akce Burza rybiček je pro veřejnost otevřena od 9:00 do 12:00. V době kdy je akce otevřena veřejnosti, musí být prodejce na svém prodejním místě nebo v jeho těsné blízkosti, prodej nebo výstavu lze ukončit dříve pouze za předpokladu předešlé domluvy s pořadatelem nebo pokud okolnosti vystavy nebo prodeje zaniknou. Prodejce / vystavovatel se zavazuje po skončení akce uvést své pronajaté místo do původního stavu nejpozději jednu hodinu po skončení akce tj. do 13:00. V případě nedodržení, bude pořadatelem vymáhána sankce za porušení provozního řádu a to 1000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

Vprůběhu konání akce není možné propagovat jiné akce bez vědomí a souhlasu pořadatele.

V prostorách konání akce je přísně zakázáno kouření, mimo prostor vyhrazený pro kuřáky.

Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů.

V průhěhu akce a po jejím ukončení je povinností každého účastníka udržovat své prodejní místo ve stavu, v jakém jej převzal. Zejména dbát aby nedošlo k úniku vody na podlahu. Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce.

Pořadatel neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.

Účastníkem akce se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.
Zvířetem vyžadujícím zvláštní péči se rozumí zvířata vymezená vyhláškou č. 411/2008 Sb.

Provozní řád je pro všechny účastníky akce závazný.

 Burza Rybiček - Prodejní akvaristické trhy

www.burzarybicek.cz

poradatele@burzarybicek.cz

© 2022 Smartgreen s.r.o.