Burza rybiček - Řád ochrany zvířat Burza rybiček

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu.


Cookies seting
Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

 

Nutné soubory cookie

Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

 

 

 

 

 
 

Řád ochrany zvířat

 Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích při výstavách, společenských, soutěžních a prodejních setkáních akvaristů organizované Smart Green s.r.o.

Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

Pořadatel: Organizátor akce

Pořadatel veřejných vystoupení - akvaristických akcí v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení akvarijních ryb a vodních živočichů, chovaných v akváriích, při výstavách a při společenských, soutěžních a prodejních setkáních akvaristů organizovaných Smart Green s.r.o. (dále jen „Řád“).

Účel a cíle Řádu

Účelem Řádu je stanovit podmínky pro zvířata a pravidla akce Burza rybiček podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

Akvaristické akce slouží k setkání chovatelů - akvaristů, ke směně, prodeji a vystavování akvarijních živočichů, chovatelských potřeb a odborné literatury, pořádání odborných přednášek a seminářů a dalších aktivit souvisejících s chovem akvarijních živočichů.

Tento Řád neumožňuje použití akvarijních ryb nebo vodních živočichů pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení.

Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Druhy akvarijních ryb a živočichů, které se akvaristické akce účastní.

Akvaristické akce se účastní sladkovodní a mořští akvarijní živočichové:

a) odchované pouze v akvarijních zájmových chovech
b) chovaní v akvarijních zájmových chovech, jejichž původ je doložitelný (prohlášením chovatele o způsobu nabytí, zejména u živočichů podléhajících CITES)

Množství vystavovaných a nabízených akvarijních ryb je variabilní a je limitováno:

a)  aktuální druhovou skladbou na jednotlivé akci a velikostí zvířat,
b) typem a rozměry akvarijních nádrží, ve kterých jsou akvarijní živočichové nabízeni či vystavováni,
c) kapacitou výstavních prostor.
d) Na akvaristické akci lze mít jen akvarijní živočichy zdravé, v dobré kondici a nepodléhající unijnímu seznamu nepůvodních  (invazivních) druhů.

Způsob manipulace, popis a charakteristika činností prováděných s akvarijními rybami a živočichy

V průběhu akce jsou akvarijní živočichové umístěni ve skleněných nebo plastových akváriích, či pvc sáčcích naplněných vodou, vzduchem nebo kyslíkem a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je akvarijní ryba v případě prodeje předávána novému chovateli.

Akvarijní živočichové po umístění do výstavních akvárií nejsou nuceni k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání akce setrvali v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení akvarijních ryb zájemci, porovnání jedinců ap.) s akvarijními rybami manipuluje jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. U velkých ryb je výjimečně možné šetrně uchopit ryby a živočichy pomocí rukou. Každý chovatel je povinen zajistit, aby v případě prodeje nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, s akvarijními rybami a živočichy, které předvádí (nabízí).

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost s akvarijními živočichy

Akvarijní nádrže pro společenské a soutěžní výstavy, zajišťuje chovatel. Do každého akvária je většinou zavedeno vzduchování. Prodejci si prodejní akvária, v nichž akvarijní živočichy nabízí ke směně a prodeji, zajišťují sami a dbají na to, aby vyhovovala potřebám akvarijních ryb.

Akvarijní živočichové musí být v akvarijních nádržích umístěni tak, aby:

a) si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů),
b) nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců v akváriu),
c) měli dostatek prostoru pro volný pohyb,
d) byla zajištěna vyhovující teplota a ostatní parametry vody.

Do každého akvária je zavedeno vzduchování vyžadujeli to daný druh, případně filtrace, a pokud je to vzhledem k vystavovaným akvarijním rybám nebo vodním živočichům potřebné, i vyhřívání. Jestliže se akce koná v klimatizované místnosti, nemusí být v akváriích instalováno vyhřívání. Akvária musí být vybavena veškerou potřebnou technikou, která zajišťuje vhodné životní podmínky pro umístěné druhy akvarijních ryb nebo vodních živočichů (filtrační technika, osvětlení, vyhřívání). Akvária jsou umístěna na stolech nebo vhodných podstavcích.

Voda v akváriích při akvaristických akcích pochází z veřejného vodovodního zdroje. Lze použít i vodu ze zdrojů chovatele, která je v mnoha případech pro ryby vhodnější. Musí se vždy jednat o vodu odstátou minimálně 2 hodin a bez přítomnosti chemikálií nebo léčiv, které by mohli být nebezpečné pro vodní zdroje nebo lidské zdraví. Není přípustné vystavovat ryby nebo akvarijní živočichy ve vodě, která má nadlimitní obsah chlóru! Volbu vodního zdroje provádí vždy chovatel, který je odpovědný za svá zvířata.

Při vystavování mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmózou, nebo demineralizované iontoměniči.

K manipulaci s akvarijními rybami se používají akvaristické síťky či lapací skleněné či plastové zvony odpovídajících velikostí. Lapací zvon (fajfka) se používá pouze k odchycení malých rybek nebo rodů ryb, které jsou velmi citlivé na jiný způsob odlovení.

Počet ryb umístěných v prodejních nádrží se musí řídit známými informacemi o způsobu chovu daného druhu, v případě že tyto informace nejsou k dispozici použije se zásada poměru 1 cm délky ryby na 1 litr objemu vody. V případě, že je hustota živočichů vyšší, je nutná častější kontrola kvality vody a její častější výměna.

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení - akvaristické akce provádí

Akvaristické akce probíhají v uzavřených místnostech.

Vystavovatel či prodejce v místě před zahájením a v průběhu akvaristické akce zajistí, aby teplota v akváriích vyhovovala pro daný druh akvarijní ryby nebo vodního živočicha, aby prostor akvárií a jejich vybavení minimalizoval riziko poranění vystavovaných akvarijních ryb a vodních živočichů, např. řádným zakrytím topných tělísek nebo upevněním dekorací.

Akvarijní ryby a vodní živočichové musí být v akváriích umístěni tak, aby si vzájemně nemohli způsobit poranění (separace agresivních druhů), nebyli nepřiměřeně stresováni (množství jedinců v akváriu), měli optimální podmínky pro jednotlivé rody/druhy (teplota vody, množství kyslíku, nebo vhodné parametry vody v akváriu), u druhů, které to vyžadují měli možnost úkrytu, možnost lokálního ohřevu (topným zařízením, které musí být instalováno a kryto tak, aby se o ně zvířata nemohla popálit), byli spolehlivě zajištěni proti úniku.

Přeprava akvarijních živočichů na akvaristické akce

Přeprava akvarijních živočichů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Pokud se přeprava na veřejné vystoupení koná za účelem prodeje, je třeba se řídit nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/1997.

Za přepravu akvarijních živočichů na akvaristickou akci odpovídá každý chovatel – akvarista osobně. Zejména musí dbát na zásadu, aby během přepravy nedošlo k přehřátí ani podchlazení vody v přepravních kontejnerech, či plastových sáčcích a tím i přepravovaných akvarijních ryb.

Během vykládky a předvádění akvarijních živočichů musí být s nimi zacházeno šetrně, musí být zamezeno stresům z prudké změny osvětlení a teplot. Osoby, které s akvarijními živočichy manipulují, musí být poučeny zejména v oblasti zacházení s nimi.

Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

Pořadatel zabezpečí na akvaristické akci péči o akvarijní ryby a vodní živočichy a zajištění odborné služby. Veterinární lékař bude k dispozici na telefonu, aby se mohl v případě potřeby dostavit.

Poučení osob o ochraně vystavovaných akvarijních živočichů

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem:

Ústním poučením před zahájením akce, stvrzené podpisem účastníka na tento řád.

Důvody k zastavení akvaristické akce

Pořadatel je oprávněn a povinen

Kontrolovat dodržování Řádu v místě konání akce, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem, obchodními podmínkami a souvisejícími dokumenty a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu.

Stanovit, aby akvarijní živočichové, kteří svým chováním ohrožují ostatní druhy, byli vystavováni a drženi odděleně, vyloučit vystavovaného akvarijního živočicha z akvaristické akce v případě, že by se u tohoto jedince projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k jeho strádání a utrpení, vyloučit vystavovatele (chovatele), pokud poruší Řád nebo nedodrží pokyny pořadatele k zamezení stresu nebo negativních vlivů působící na vystavovaná zvířata.

Platnost a účinnost Řádu

Tento Řád je platný pouze ve znění uvedeném na webu provozovatele.

Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vyvěšení na webových stránkách www.burzarybicek.cz nebo www.burzaribycek.eu . Burza Rybiček - Prodejní akvaristické trhy

www.burzarybicek.cz

poradatele@burzarybicek.cz

© 2022 Smartgreen s.r.o.